Den 29 Maj 2017 inbjöds Nationella Innovatörsrådet till näringsdepartementets hearing som berörd aktör jämte representanter för Svenskt Näringsliv, VINNOVA, Teknikföretagen, ALMI, Teknikföretagen, Patent- och Registreringsverket samt AWAPATENT.

.


Maria Cederholm
Näringsdep


Anna Lundqvist
PRV

Jonas Wallberg
Teknikföretagen

Patrick Krassén
Svenskt Näringsliv

Stefan Hultquist
PRV

Anna Ax
Näringsdep.

Andreas Uhmeier
ALMI

Malin Riis
AWAPATENT

Peter Jörgensen
Innovation Europe

Örjan Strandberg
Nat. Innovatörsrådet

  
EU-kommissionen har initierat ett arbete; "Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth", och där Sveriges regering behöver lämna synpunkter och inspel på de i princip nio förslagen i EUs arbetsdokument. Dessa är:

• Information och medvetenhet
EU och medlemsländerna behöver först kartlägga den minoritet av företag som de facto är verksamma inom IPR-baserade näringar. Det är gentemot dessa som informationsinsatser behöver koncentreras. I Sverige är majoriteten av dem enskilda firmor.

SMFs inom ’traditionella’ service- och/eller handelsnäringar har marginella intressen i IPR. EU och medlemsländerna behöver framförallt kartlägga industriell innovation och produktutveckling, utanför det mindre segment av SMFs som främst utgör media- och nöjesindustri. Hos de allra flesta industrierna och företagen handlar det om att förvalta förvärvade immaterialrättigheter till produkter, metoder och system. Man är m.a.o. i första hand exploatör och förvaltare av IPR - inte innovatör.

• Förbättra och utveckla ’fördiagnosticiva’ tjänster
En del av EUs medlemsländer har inrättat inkubators-liknande tjänster (t.ex. innovations-kontor) kopplade till forskningsinstitutioner och universitet, med syfte att rådge och medverka till att marknadsomsätta forskningsresultat till innovationer. Sveriges rikstäckande nät av innovatörs- och uppfinnareorganisationer kan utgöra motsvarande bas av validerare, coacher och rådgivare som universiteten redan har. Det är upp till regeringen att besluta utifrån denna möjlighet.

Finansiering av patent och andra immateriella rättsskydd
Kommissionen föreslår att hjälpa innovativa SMF och nystartade företag som vill patentera i Europa, att medges ett 50%-igt stöd för patentkostnader samt vissa advokatutgifter.

• Att aktivera nyttjande och förvaltande av immaterialrätt
Innovatörsrådets talesperson påtalade åter att innovatörerna/idé-bärarna/produktutvecklarna i de allra flesta fall inte är entreprenörer och/eller företagare. Därför behöver kommissionen först utreda vad man menar med 'innovativa småföretag'. De allra flesta professionella innovatörer prioriterar licensieringsavtal med existerande företag framför egen företagsverksamhet.

• Patent online-info samt licensieringspromo, samt förebyggande av onödiga rättstvister
Flera typer av online-verktyg/faktadabaser existerar redan idag i Sverige, hos PRV, SUF, STIK, GUF mfl. Match-making och licensieringslösningar enligt det kommissionen föreslår existerar redan idag hos STIK (UTM och TTC). Främst är det regeringens beslut och instruktion till Vinnova som avgör när dessa lösningar ska aktiveras.

Skiljeförfarande och medling för att undvika omfattande rättstvister
Allvarliga och omfattande intrång i främst patent är vad som har fått stora uppfinnare som Håkan Lans att generellt avråda från att alls söka sådana.
Patentintrång och immaterialrättsstöld kan dessvärre idag betraktas som legio, en kalkylerad risk med marginell risk för ekonomiska eller juridiska konsekvenser för den som gör intrånget. Innovatörsrådet uppmanar regeringen att studera den Tyska processmodellen innefattande 'Streitwert', vilken möjliggör den svagares möjlighet att ha råd att processa mot en större motpart

Rättstvistförsäkring och validering av immaterialrätt

Kommissionen förordar försäkringslösningar för Europeisk immaterialrättsinnehavare. Innovatörsrådet avser främst rättshavaren vara uppfinnaren/innovatören.
Stockholms Innovatörskrets och Nationella Innovatörsrådet har, genom det amerikanska företaget IPISC, ett förslag för en nationell IPR-försäkring som även innefattar kvalificerad validering av patentets juridiska och kommersiella värde.

Åtgärder för koordination av IPR-stödfondsbestämmelser för ’innovativa’ SMF
Som innovatörsrådets talesperson påtalat under flera punkter, är det viktigt att skilja upphovspersonen från exploatören. I många av IFIAs medlemsländer finansierar innovationsstödsystemen huvudsakligen akademiska miljöer, medan omfattande forskning fastslår att lejonparten av innovation kommer utanför universitet och forskningsinstitutionerna.
För tillväxten av stödberättigade företag och innovatörer rekommenderar innovatörsrådet en översyn av ansöknings-, validerings- och utbetalningsrutiner.

Kontrollsystem för IP-stöd och för småföretagens användning av EU: s IPR
Rådet välkomnar kontrollen av SMFs nyttjande av IPR genom EUIPO, och framförallt mätningarna av förslagens effekter ifråga om ekonomiska utfall. Vi vidhåller dock, att inför den fulla implementationen av de föreslagna åtgärderna, behöver först en bättre Europeisk kartläggning göras av innovationers ursprung. Antagandet att akademisk miljö + företag + statligt stöd (Triple Helix) är samhällets främsta genererare av innovation är felaktig. Och direkt kontraproduktiv som bas för tillväxt. Det finns anledning att – inför implementeringen av sagda förslag – gå vidare bland EU’s medlemsländer för att faställa - eller avfärda - indikationen från Christian Sandströms rapport att 80 – 90% av de mest omsatta innovationerna inte har sitt ursprung i universitet, högskolor eller forskningsinstitutioner.

Skriftliga dokument för hearingen:
EU-kommissionens underlag "putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth"
Nationella Innovatörsrådets avlämnade inspel
Rådets generella frågeställningar i ämnet
Sveriges kreativa näringars tidigare framställan

 Deltagare på näringsdepartementets hearing var:
Patrick Krassén - Svenskt Näringsliv, Forsknings- och innovationspolitisk expert samt immaterialrättsansvarig
Maria Cederholm - Departementssekreterare Näringsdepartementet. Tidigare biträdande regionschef på Svenskt Näringsliv
Andreas Uhmeier - ALMI, Chef Innovationsrådgivning
Anna Lundqvist - PRV, patentingenjör och projektledare
Peter A. Jörgensen - Innovation Europé, tidigare STU och SUF
Jonas Wallberg - Teknikföretagen, ansvarig för IKT och digitalisering
Malin Riis - AWAPATENT, tidigare Vinnova och SAAB
Anna Ax - ‎Departementssekreterare, Innovation och forskning, Näringsdepartementet
Stefan Hultquist - PRV,  Enhetschef och utbildare
Örjan Strandberg, talesperson Nationella Innovatörsrådet och ordförande för STIK

till Nationella Innovatörsrådets hemsida