VARFÖR ETT NATIONELLT INNOVATÖRSRÅD?
Det råder numer stor samstämmighet om att Sveriges välfärd, tillväxt och sysselsättning vilar på innovation. Nya produkter, tjänster, metoder och system är det som skapar och expanderar svenska företag och som därigenom i hög grad bibehåller landets relativt höga välfärd. Inom såväl det offentliga som inom näringslivet är innovation ett högprioriterat område.

Ett flertal aktörer har de senaste åren särskilt fokuserat på att höja Sveriges innovativa kapacitet. Här finns t.ex. forskarklustren Cesis, Ciir, Cind och Circle som sedan 2004 särskilt har forskat på innovationssystem. RISE har på senare tid också blivit tydligare inriktat mot innovation. SISP – Swedish Incubators and Science Parks organiserar de institutioner som har som funktion att stötta start-ups, ofta avknoppningar från universitet och högskolor.

Inför statens FoU-proposition har särskilda innovationsinspel kommit från från Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA Regeringen har format ett nationellt innovationsråd, som rådgivande organ i frågan.

 

INNOVATÖRSRÅDETS BAKGRUND
Nio framstående svenska innovatörer uppvaktade under 2016, oberoende av varandra, näringsdepartementet i frågor och påtalanden om svagheter i stödsystemet när det gäller individuella uppfinnare och innovatörer. I samförstånd med dessa och Marie Wall, antog Örjan Strandberg på fråga i juni 2016 att representera sagda innovatörer i relationen med näringsdepartementet.

Frågeställningarna i form av en lista om nio punkter presenterades för Marie Wall och Annna Ax på möte 20160909. Problemställningarna är allmänna för Sveriges innovatörer och uppfinnare. De nio innovatörerna kompletterades med ytterligare fem och dessa 14 beslöt nu att bilda sagda innovatörsråd, med bas i de gemensamma frågeställningarna. Rådet har under 2018 förstärkts med ytterligare två prominenta svenska innovatörer och består nu av 16 ledamöter.

 

NATIONELLA INNOVATÖRSRÅDETS FUNKTION
Rådet ser som sin roll att bidra till utvecklandet av Sverige som innovationsnation och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft. Som nationellt och internationellt verksamma, besitter rådets ledamöter en odiskutabel förstahandsinsikt och erfarenhet i innovationsprocessens samtliga steg.

I samverkan med näringsliv, arbetsmarknadsorganisationer, myndigheter och beslutsfattare, avser Innovatörsrådet bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Som kunskapskälla, remissinstans och nätverkshub, avser Innovatörsrådet – i egenskap av professionellt verksamma innovatörer/entreprenörer - att komplettera landets övriga engagerade institutioner i utvecklandet av en effektiv Svensk innovationspolitik.