Samhället har stora utmaningar, inom miljö- och klimatområdet liksom inom andra områden.
Vår innovationskraft är förutsättningen för att finna lösningar. Sverige rankas högt i världen, vad gäller vårt lands goda förutsättningar för innovation. Mycket återstår dock att göra för att höja det faktiska utfallet, i form av nya produkter och tjänster, där Sverige dessvärre har backat de senaste 10 åren.


H
istoriskt har många banbrytande innovationer kommit från Sverige, men i global konkurrens med andra länder behöver Sverige effektivisera sin innovationspolitik.


N
ationella Innovatörsrådet har bildats av denna anledning.
De femton ingående ledamöterna i rådet har förstahandskunskap och empiriska erfarenheter som verksamma innovatörer inom en ansenlig mängd samhällsområden, både i Sverige och i högsta grad internationellt.

Rådets ser som sin roll, att bidra till utvecklandet av Sverige som innovativ nation och därigenom stärka Sveriges välfärd och internationella konkurrenskraft.


Innovatörsrådet utgör kunskapskälla, remissinstans och nätverkskanal för frågor av vikt för en effektiv innovationspolitik.


I
samverkan med näringsliv, arbetsmarknadsorganisationer, myndigheter, akademi och beslutsfattare bidrar Innovatörsrådet till lösningar på samhällets utmaningar. Rådet vill, genom dialog och samverkan, stärka konkurrenskraften, bidra till en hållbar samhällsutveckling, lägga grunden för nya, framgångsrika företag och därigenom bidra till att skapa fler jobb.


I
nnovatörsrådet avser - som verksamma innovatörer/entreprenörer - att komplettera regeringens uttryckta helhetsperspektiv i den samordnade innovationspolitik.
 

Innovatörsrådets ledamöter är:

Wanja Bellander - Binnova AB
Ylva Dalén - Jump&Joy AB
Solgun Drevik - i3 innovate AB
Conny Gustafsson - DellCron AB
Stefan Hultberg - Qbrick
Håkan Lans - UniBoard AB
Hans-Erik Nilsson - Swedish Innovators
Ulrika Nordenstam - Northern Well AB
Kenneth Palmestål - Soundracer Innovation AB
Börje Ramsbro - 5D Academy AB, System3R
Ylva Ryngebo - Medical Innovation Design AB
Anders Swedin - IntegriTouch Sweden AB
Johan Ullman - Ullman Dynamics AB
Petra Wadström - Solvatten AB
Lars A Wern - European Patent Attorney, EPI, SFIR, SIPF, SER
     

Talesperson:   Hans-Erik Nilsson (sweinn.se)
                     
  Tel: 070-212 04 30
                        Mail:  nilsson@sweinn.se