Möte på Kammarkollegiet om förstudie 'innovationsmäklare' 17 September 2018

Kammarkollegiets egen beskrivande text om skälen till förstudien:

Innovationsmäklare
Fas: Förstudie
Startdatum: april 2018
Slutdatum: mars 2019

Förstudien avser ett nytt ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare. Målet är att ramavtalet ska vara lätt att avropa (beställa) från och utan trösklar för myndigheter och leverantörer att avropa respektive leverera innovationer.

Inom innovationer så finns det idag inget ramavtal och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.
Innovationsmäklare är ett nytt koncept som skall möta de behov av innovationer som finns hos myndigheter.

Tanken är att innovationsmäklare ska ge stöd till myndigheter så att de får information, stödjande tjänster och möjlighet att anskaffa en mångfald av projektleveranser som bl.a. stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med t.ex. verifierad innovativ teknik.

Myndigheter ska kunna avropa innovativa lösningar som ökar kvalitet och/eller effektivitet inom offentlig sektor och bidra till de effekter som offentlig sektor önskar uppnå. Fokus ska ligga på modernisering av offentlig sektor och stödja möjligheterna för myndigheter att starta s.k. pilotprojekt och även "skala upp" dessa.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt och vi ser gärna att du som har erfarenhet av s.k. pilotprojekt som t.ex. resulterat i verksamhetsutveckling och införande av innovativ teknik deltar så att vi får ta del av era erfarenheter. Du kan exempelvis vara verksamhetsutvecklare, projektledare eller upphandlare på en myndighet.

Vi söker även leverantörer om deltagit i pilotprojekt inom offentlig sektor som önskar delta i förstudien och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas även få tips från er myndigheter om potentiella leverantörer.
Passa på att delta i detta spännande arbete om innovation och läs mer om förstudien i dokumentet "Underlag inför fortsatt förstudie upphandling av innovationer".
Förstudien bedrivs inom ramen för vårt fokusområde innovation.

 

Som talesperson för innovatörer/uppfinnare fann jag det - åter - mycket märkligt, att statliga myndigheter som planerar system för-, stimulans av-, utveckling av-, studier av innovation, åter igen inte anstränger sig att ta kontakt med de primära leverantörerna av innovation; nämligen innovatörerna och uppfinnarna.

Jag upptäckte före sommaren att denna förstudie inletts i april 2017 och tog då kontakt med avdelningschef Agneeta Andersson på Statens Inköpscentral hos Kammarkollegiet.
Jag fick till ett möte med Kammarkollegiets projektledare i ärendet Fredrik Engvall, jurist Thomas Mora samt inköpsansvarig Jeanette Hemmingsson.

Syftet med förstudien är enligt Kammarkollegiet att ta fram ramavtal för att förenkla myndigheters och offentlig verksamhets upphandling av innovationer och innovativa lösningar. Det framkom på mötet att en 'innovationsmäkare' är tänkt att ha en förmedlande uppgift mellan beställare och innovationsleverantör.

Jag föreslog att det naturligen borde vara innovatörs/uppfinnareorganisationen som redan är denne innovationsmäklare, eftersom det är från sagda organisations medlemmar som ju merparten av innovationer inom alla tänkbara områden kommer, och att om målet är att förenkla och inbespara skattepengar, torde en ny mellanhand snarare fördyra och komplicera.

Tyvärr uppfattade inte tjänstemännen logiken i detta, eftersom deras bild av innovationers ursprung inte var densamma som min och rådets.

Fredrik Engvall föreslog dock att uppfinnarna/innovatörerna ska känna sig välkomna att inkomma med anbud, förutsatt att man verifierat sin innovation i ett pilotprojekt.
Jag påtalade att Vinnova's policy är mycket restriktiv, vad gäller att finansiera pilotprojekt som inte är forskningsbaserade. Och att detta utgör ett oerhört hämmande Moment 22.

 

Då mötestiden inte tillät att komplettera tjänstemännens bristande insikt i innovation - bl.a. att ramavtalen inte nödvändigtvis omfattar immaterialrättsliga villkor(!) - konstaterade vi att Nationella Innovatörsrådet avser att fortsatt medverka i förstudiearbetet.

Örjan

PS. Läs gärna också upphandlingsmyndighetens skrivelse om Mål 5 - offentlig upphandling som främjar innovation och alternativa lösningar. DS.