Nationella innovatörsrådet deltog den 15/3 2017 på VINNOVAs seminarium/workshop med anledning av regeringsdirektivet till verket att från och med nu, även omfatta innovatörer och uppfinnare utanför universitet och högskolor i stödsystemen.

Under denna tredje workshop arrangerad av VINNOVA, där verket hade inbjudit 65 representanter för innovatörer, uppfinnare, entreprenörer, ingenjörer, universitet, innovationskontor, ALMI och andra innovatörsstödjare, diskuterades VINNOVAs nya inriktning, där innovatörer och uppfinnare utanför akademi från och med nu får del av det finansiella stödsystemet, efter att äntligen ha uppmärksammats ha varit exkluderade fram till nu.

Upprinnelsen till kursändringen är en längre tids diskussioner mellan näringsdepartementet och ledamöter i Nationella Innovatörsrådet, liksom uppvaktningar från Stockholms Innovatörskrets STIK och Svenska Uppfinnareföreningen SUF. Detta kommunikativa arbete har resulterat i ett regeringsbeslut den 13 oktober 2016, signerat Mikael Damberg och Marie Wall.

Enligt beslutet uppdrar regeringen ”åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att under 2016-2017 finansiera insatser för validering av teknik- och affärskoncept oavsett ursprung. Detta inkluderar idéer från enskilda innovatörer och unga innovativa företag vad gäller teknikkoncept-validering…”.

Under 2016 har såväl enskilda professionella innovatörer som representanter för STIK och SUF kommunicerat med både näringsdepartementet, regeringens innovationsråd samt VINNOVAs ledning. Resultatet av kommunikationen har lett till de arbetsseminarier som VINNOVA har anordnat den 27 maj, 15 december 2016 samt 15 mars 2017, då den nya inriktningen fastställdes.

Parallellt med kommunikationen med VINNOVA, har även diskussioner pågått mellan Nationella Innovatörsrådet och Marie Wall/Anna Ax på näringsdepartementet, vilket som tidigare angetts mynnade ut i regeringsbeslutet om VINNOVAs utökade uppdrag.

Som ytterligare en följd av innovatörernas nya synlighet, inbjöds representanter för Nationella Innovatörsrådet av minister Helene Hellmark Knutsson till regeringens slutna hearing den 18 januari 2017, för framtagande av Sveriges ’position paper’ gällande EU’s nionde ramprogram för Forskning och Innovation. Innovatörsrådet utgjorde en av drygt 30 inbjudna organisationer och institutioner såsom Vinnova, Tillväxtverket, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, IVA, RISE, SACO, Teknikföretagen, Svenskt näringsliv, ABB, Ericsson, Astra Zeneca, Volvo, Sveriges Universitet m.fl.

till Nationella Innovatörsrådets hemsida