IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE FÖR UPPFINNANDE, INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Immaterial- och upphovsrätt är själva grundförutsättningen för att individer alls ska utveckla problemlösning, ny teknik, innovationer och uppfinningar, musik, konst, litteratur, film mm. Utan dessa rättigheter saknas möjligheten för upphovspersonerna att belönas/ersättas för det de skapat - och därmed motivet för att alls skapa.

Uttalanden om immaterialrätt:


SVERIGES REGERING:
"Genom lagstiftningen inom immaterialrätten ger staten ensamrätt till upphovsmän och uppfinnare att under en begränsad tid kontrollera hur resultatet av deras intellektuella arbete får användas.
Staten har flera skäl till att ge sådana ensamrätter:
• Det ger incitament till att uppfinningar och konstnärliga verk skapas och sprids.
• Det gör att ny kunskap offentliggörs.
• Det underlättar kontrakt mellan upphovsmän och producenter.

Motiven för staten att ge ensamrätt i form av ett patent är att det ger ett incitament att skapa uppfinningar, som i sin tur kan komma konsumenter och samhället till nytta. Ensamrätten gör det möjligt för en uppfinnare att få avkastning på investeringar i forskning och utveckling (FoU), eftersom en konkurrent inte kan utnyttja uppfinningen gratis. I samband med att ett patent publiceras offentliggörs också information om uppfinningen, vilket gör att ny kunskap blir tillgänglig och sprids. Patentet kan också underlätta kommersialisering, t.ex. genom licensiering eller andra avtal där man upplåter till vissa personer eller företag att utnyttja uppfinningen." (Ur 'Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar'/SOU201516, Regeringen)

 

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET:
"I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.
Vårt uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi hjälper också personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis för tidskrifter. Även frågor om upphovsrätt ligger inom vårt verksamhetsområde."
(Från PRV's hemsida)

 

SUF - SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN:
"Utan ett gott immaterialrättsligt skydd för idéer och produkter fungerar inte "innovationsmarknaden". Detta är en hjärtefråga för uppfinnarna och anledningen till Svenska Uppfinnareföreningens stora engagemang i frågor som rör uppfinnarna och anledningen till Svenska Uppfinnareföreningens stora engagemang i frågor som rör immaterialrätten." (Från SUF's hemsida)

 

UNIONEN:
"Bra att regeringen utreder förbättringar inom immaterialrätten.
Regeringen beslutade förra veckan att utreda hur staten på bästa sätt kan främja innovationer och tillväxt genom att förbättra immaterialrätten. Utredningen ska i huvudsak titta på hur PRV (Patent- och registreringsverket) kan förändra sitt arbete inom detta område. Immaterialrätten är en viktig fråga. Det är därför bra att regeringen utreder detta. Möjligheten att skydda en uppfinning, vare sig det handlar om en teknisk lösning eller en innovation av ett annat slag, har stor betydelse för företagens motivation att investera i forskning och utveckling. Om konkurrerande företag direkt kan använda sig av ett företags innovation utan att detta genererar licensintäkter för företaget, är det svårt att få lönsamhet i utvecklingssatsningar."
(Från Unionen's hemsida)

 

ORGANISATIONEN SVENSKT NÄRINGSLIV:
"Immaterialrätten är en viktig förutsättning för verksamheter där människor tänker och skapar nytt.
Grundidén är att den som skapar något nytt under en tid måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning eller sitt verk. Annars skulle belöningen för att tänka nytt bli för låg jämfört med att kopiera. För trots att kunskapen kan kopieras tusen gånger om så finns inte skaparnas och tänkarnas tid, talang och resurser i samma obegränsade mängd. Immaterialrätten gör att kunskap kan spridas och samhället utvecklas, eftersom människor och företag kan satsa tid och pengar på att just tänka, göra och uppfinna nytt.

Och framförallt, eftersom de vågar offentliggöra sina uppfinningar så kan vi alla ta del av dem."

"I de länder som fortfarande har en outvecklad eller svag immaterialrätt, råkar talanger och nytänkare ofta ut för att deras idéer kopieras. Det blir svårt att leva på det man skapat, vilket leder till att färre människor satsar på att utveckla nya produkter och tekniker som många gånger kräver omfattande resurser i form av tid och eller pengar innan de kan realiseras".
(Ur Svenskt Näringslivs studiematerial för gymnasiet om Immaterialrätt)

 

ORGANISATIONEN FÖRETAGARNA:
"Den immaterialrättsliga skyddslagstiftningens utveckling började i Sverige i och med näringsfrihetsförordningen i slutet av 1800-talet. Sedan dess har immateriella tillgångar fått en allt mer framträdande roll ekonomiskt sett. År 2005 beräknandes 80 % av de globala marknadsvärdet bestå av immateriella tillgångar. Tendensen har under de senaste årtionden varit att värdera idéer och kunskap högre. Hur dessa värden skyddas och regleras är därför av stort samhällsintresse."
(Från Företagarnas hemsida)

 

SVENSKA PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL FÖRENINGEN:
"Nu lanserar Riskkapitalföreningen ett nytt modellavtal som ska underlätta affärsänglarnas investeringar. Avtalet är ett resultat av ett unikt samarbete mellan SVCA och tio ledande advokatbyråer.
Avtalets bestämmelser om skydd för bolaget ökar chanserna för en positiv utveckling genom reglering av problemområden som sekretess, konkurrerande verksamhet och immaterialrätt."
(Pressmeddelande från Svenska Venture Capitalföreningen)

Därtill har SVCA för sina medlemmar upprättat en uppförandekod, samt en tillsynsnämnd, för att säkra etiska affärer, där generalklausulen lyder:
"5§: Ett riskkapitalbolag ska, med beaktande av de i 3 § angivna ändamålen, i all sin verksamhet uppträda så att det förtjänar allmänhetens förtroende." Paragrafen om God sed lyder:
"6§: Ett riskkapitalbolag ska förutom att efterleva gällande rättsregler iaktta god sed i de samhällen och på de områden där bolaget engagerar sig."
(Ur SVCAs uppförandekod)

 

ORGANISATIONEN INNOVATION PIONEERS
"Company owners and boards can encounter very unpleasant surprises if not aware of the magnitude of intellectual property issues. ”They might discover that they do not have the copyrights or rights to patents that they have taken for granted. It can become a very painful insight, as it will affect the value of the company negatively."

”It is also important to separate commercialization of intellectual assets from issues connected with ownership. The prime focus of Intellectual Asset Management is to establish who owns what and manage those assets in a way that brings benefits to the organization. A next step might be to capitalize on assets, and then you need to be sure that you really are the owner. It’s the same as when selling a car – it’s illegal to sell it if you can’t prove that it’s yours!”
(Från Innovation Pioneers hemsida)