Rapport från möte med Upphandlingsmyndigheten.

Conny Gustavsson och rådets talesperson hade möte med Upphandlingsmyndigheten den 24/10.
De vi träffade var Charlotta Palmgren, strateg med inriktning innovation samt Filip Brännström, chef för kundenheten. Ann-Sofie Lillberg chef för affärsenheten (juridiskt och praktiskt stöd i upphandlingar) hade dessvärre förhinder.

Upphandlingsmyndigheten, inrättad 2015, har statens uppdrag att ”verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska också ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler”.
I regeringens myndighetsförordning §2 punkt 4 anges: ”öka kompetensen om innovationsupphandling”.

Det är under denna punkt vårt möte ville göra myndigheten uppmärksam på de många rådande bristerna i pågående innovationsupphandling i Sverige, i synnerhet vad gäller det juridiska. Conny redogjorde för många kommuners medvetna kringgående av upphandlingsregler, tillika dokumenterade immaterialrättsbrott begångna av entreprenörer. Vi uppfattade att Charlotta och Philip tog vår information allvarligt och berättade att myndigheten regelbundet medverkar i olika fora, informerande om IPR.

Vi uppfattade ett intresse från dem att vid tillfälle inkludera medlemmar ur rådet vid speciella seminarier och informationssammanhang. Muntligt överenskom vi om att fortsatt växla information mellan rådet och myndigheten. Enligt regeringens instruktion, ska upphandlingsmyndigheten samverka med andra statliga myndigheter, ”särskilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Vinnova, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, samt med landsting, kommuner, berörda offentliga organisationer och näringslivet för att utveckla upphandlingen”

Flera av de nämnda institutionerna berör Innovatörsrådet, varför vi bedömer det givande mötet som en viktig, postiv kontakt att ha fått.  

till Nationella Innovatörsrådets hemsida