Rapport från heldagssymposium på Karolinska Institutet

Innovatörsrådet var på heldagssymposiet ”Brain and Culture” på K.I. den 11/10. Initiativtagare och arrangörer var Gunnar Bjursell, Fredrik Ullén samt Ingemar Ernberg prominenta beteende- och kreativitetsforskare.

Fyra framstående internationella forskare på området föredrog viktiga rön och upptäckter: Professor Robert Zatorre ”Music and the reward system: function and dysfunction”, Professor Charles Spence ”Gastrophysics – the new science of table” Professor Yulia Kovas ”Gene-environment interplay in education and achievment” samt Professor Keith Simonton ”Origins of Genius – creativity and arts and science.

Föreläsningarna handlade om kreativitet inom skilda områden, allt från vetenskaps-/forskar-sfären till kreativitet i restaurangköket. Den sammanhållande länken professorerna framhöll är de genetiska och biologiska förutsättningar som skapar individer med utpräglad problemlösartalang.

I den avslutande panelen ställde rådets talesperson frågan om hur de fyra forskarna såg på det västerländska utbildningssystemets roll och funktion, och huruvida man uppfattade att påfallande många av historiskt kreativa individer, visat sig inkompatibla med dagens utbildningsform, att den rentutav verkar hämmande på kreativ begåvning. Flera av forskarna höll med. Man vidhöll naturligtvis också vikten av vetenskaplig forskning och utbildning.

Ett mycket givande symposium där jag tror att den mycket unga hjärn- och psykologiforskningen kring kreativ talang och genetiskt baserade egenskaper, kan komma att bli centrala i morgondagens samhällsbygge.

Gunnar Bjursell och hans forskarkollegor är viktiga bundsförvanter när det gäller att argumentera för uppfinnarnas/innovatörernas kognitiva särart.   

till Nationella Innovatörsrådets hemsida